زمان مطالعه: 4 دقیقهبرای آنکه رانندگان از میزان مواد مصرفی درون خودرو آگاه شوند، آمپرها ...