در زمان‌های قدیم چوپانی اهل اتیوپی با نام کالدی متوجه شد که گوسفندان او با ...

این روزها کمتر قهوه دوستی را می‌بینیم که در آشپزخانه منزل خود دستگاه اسپرسوساز نداشته ...