در زمان‌های قدیم چوپانی اهل اتیوپی با نام کالدی متوجه شد که گوسفندان او با ...