از بین بردن زیبایی ظاهری نمای داخلی فریزر، تنها یکی از اثرات منفی برفک است. ...

برفک زدن فریزر به مقدار کم اتفاقی عادی است اما با گذشت زمان و زیادتر ...