خانه جایی است که قصه زندگی ما در آن جریان دارد و محل امن ماست. ...

هیچ کسی از نشستن روی فرش و خوابیدن روی تشکی که بوی بدی می دهد، ...