زمان مطالعه: 5 دقیقههیچ کسی از نشستن روی فرش و خوابیدن روی تشکی که بوی ...