زمان مطالعه: 3 دقیقهوجود بوی سیگار در خانه احساس بدی به هر یک از من ...