زمان مطالعه: 4 دقیقهامروزه، درصد بالایی از زنان (و گاهی مردان) در سراسر جهان از ...