هیچ احساسی در دنیا بدتر از حس مادری نیست که فرزندش را نیمه شب، بیمار ...