زمان مطالعه: 3 دقیقهدر بسیاری از فرهنگ‌های دنیا، مردم با نو شدن طبیعت خود و ...