زمان مطالعه: 5 دقیقهمبل ال برای فضاهای کوچک و گوشه‌ها یک مبل ایده‌ال است. اما ...