سیستم دزدگیر خودرو سال‌هاست که به‌صورت گسترده توسط صاحبان خودرو استفاده می‌شود. دزدگیر درصورتی‌که خودرو ...

آیا تابه‌حال در فیلم‌های جنایی دیده‌اید که نیروی پلیس با کمک دستگاه کوچکی که در ...