زمان مطالعه: 8 دقیقهاگر قرار باشد بین یک خانه بزرگ بدون کمد با یک خانه ...