زمان مطالعه: 3 دقیقهدر صنعت برق به سیم ارت یا ارث (earth) به معنای زمین ...