زمان مطالعه: 3 دقیقهیکی از کارهایی که در نظافت خانه باید انجام شود، شستن و ...