زمان مطالعه: 6 دقیقهگاهی اوقات کاری مثل رفع صدای لولای کابینت، به اولویت اول افراد ...