زمان مطالعه: 3 دقیقهسر و صدای زیاد یخچال، گذشته از ایجاد آلودگی صوتی آزاردهنده، هشداری ...