زمان مطالعه: 9 دقیقهبه تدریج به آخر سال نزدیک می‌شویم و جنب و جوش خانه ...