زمان مطالعه: 11 دقیقهدر طول دوره بارداری، وزن مادر افزایش چشمگیری می یابد و اگرچه ...