ممکن است شما یا افرادی که با شما در یک منزل زندگی می‌کنند آلرژی داشته ...