زمان مطالعه: 5 دقیقههربار که حرف از نجار و نجاری می‌شود، ناخوداگاه بوی چوب و ...