زمان مطالعه: 4 دقیقهتار و پود فرش محل مناسبی برای رشد و زندگی انواع حشرات ...