زمان مطالعه: 7 دقیقهوقتی صحبت از فرش ابریشم می‌شود، ردیف زنان روستایی به ذهن‌مان خطور ...