زمان مطالعه: 5 دقیقهاگر در چند روز گذشته، متوجه جمع شدن مایعی قرمز رنگ زیر ...