زمان مطالعه: 3 دقیقهکانال کشی کولر اهمیت بسیار زیادی دارد. اینکه نوع ورق استفاده شده ...