پارک خودرو در سراشیبی یکی از بزرگترین چالش‌هایی ست که در خیابان‌های با شیب تند ...