زمان مطالعه: 3 دقیقههمانطور که قبلا در استادکار خواندید، گرمایش از کف روز به روز ...